61-65 cm
KOHAKU

Juara 1
1476
Kohaku, 65 cm
Pemilik: Andra Pribadi - Surabaya
Handling: Japan Direct Koi Centre

Juara 2
0323
Kohaku, 65 cm
Pemilik: Felix Lee - Jember
Handling: Koikoiku

Juara 3
1203
Kohaku, 62 cm
Pemilik: MRM NACI - Sidoarjo
Handling: PBAT ft NAGA HITAM


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
2400
Taisho Sanshoku, 65 cm
Pemilik: Wijojo Limbodo - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
2393
Taisho Sanshoku, 65 cm
Pemilik: J Wijayanto - Yogyakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 3
2374
Taisho Sanshoku, 63 cm
Pemilik: Diego - Samarinda
Handling: Samurai Koi Centre


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
2394
Showa Sanshoku, 65 cm
Pemilik: J Wijayanto - Yogyakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
1489
Showa Sanshoku, 63 cm
Pemilik: Yudi - Denpasar
Handling: Japan Direct Koi Centre


SHIRO UTSURI

Juara 1
1163
Shiro Utsuri, 65 cm
Pemilik: Felix Lee - Jember
Handling: Koikoiku

Juara 2
1684
Shiro Utsuri, 63 cm
Pemilik: YoppiJKTM - Jakarta
Handling: Taman Koi X Godblesskoi.ID


KOROMO

GOSHIKI

KINGINRIN A

KUJAKU

Juara 1
2397
Kujaku, 65 cm
Pemilik: JRX - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
0554
Kujaku, 63 cm
Pemilik: Aji Rahmat - Yogyakarta
Handling: JoKC


TANCHO

Juara 1
2391
Tancho, 64 cm
Pemilik: J Wijayanto - Yogyakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
0472
Tancho, 65 cm
Pemilik: Herry Dragon - Yogyakarta
Handling: HnV Koi Centre


KINGINRIN B

Juara 1
2359
Kinginrin B, 63 cm
Pemilik: Andra Pribadi - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre


HIKARI MOYOMONO

KAWARIMONO

Juara 1
2223
Kawarimono, 65 cm
Pemilik: Ong Kuswandy - Surabaya
Handling: Top Koi Farm

Juara 2
0805
Kawarimono, 65 cm
Pemilik: Wali9 Koi Farm - Pasuruan
Handling: Wali9 Koi Farm


DOITSU

HI KI UTSURIMONO

Juara 1
0846
Hi Ki Utsurimono, 65 cm
Pemilik: Tika - Sidoarjo
Handling: PBAT ft NAGA HITAM


BEKKO

SHUSUI

Juara 1
2212
Shusui, 61 cm
Pemilik: Ong Kuswandy - Surabaya
Handling: Top Koi Farm


ASAGI

Juara 1
2398
Asagi, 63 cm
Pemilik: Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
0551
Hikari Mujimono, 62 cm
Pemilik: Aji Rahmat - Yogyakarta
Handling: JoKC

Juara 2
1359
Hikari Mujimono, 65 cm
Pemilik: Paulino Kwok - Surabaya
Handling: Koikoiku


MUJIMONO

Juara 1
2378
Mujimono, 65 cm
Pemilik: Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
2379
Mujimono, 65 cm
Pemilik: Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 3
1348
Mujimono, 65 cm
Pemilik: Koikoiku - Surabaya
Handling: Koikoiku


KINGINRIN C

Juara 1
1097
Kinginrin C, 62 cm
Pemilik: Michael Budiarto - Tuban
Handling: Heri Koi Farm

Juara 2
0828
Kinginrin C, 65 cm
Pemilik: Juan - Malang
Handling: PBAT ft NAGA HITAM